فکری و آموزشی

بازی ها و سرگرمی های فکری سبب می شود که ذهن کودکان از ابتدا با مسایل سخت تر وپیچیده تر آشنا شود. و این یک ورزش بسیار مفید فکری و ذهنی برای کودکان حساب می شود که در آینده نیز اثرات مثبت و مفید خود را در درون فرد هویدا می کند.