ماشین ولکس واگن از برند اتو آرت

More Views

AUTOART VOLKSWAGEN LIMOUSINE - BEETELE 1200 1955 - ماشین ولکس واگن لیموزین - بیتل ۱۲۰۰ _۱۹۵۵

موجود می باشد

ماشین ولکس واگن لیموزین - بیتل ۱۲۰۰ _۱۹۵۵ از جنس فلز با وزن ۲ کیلو گرم اندازه ۱/۱۸
ماشین ولکس واگن لیموزین - بیتل ۱۲۰۰ _۱۹۵۵ از برند اتو آرت ۷۹۷۷۶